Parnassia

Parnassia is een onderdeel van de Parnassia Groep, de grootste GGZ-instelling van Nederland. De Parnassia Groep heeft ongeveer 180 locaties, overwegend in Den Haag, Rotterdam en Noord-Holland.

Parnassia Groep - Klinische Geriatrie OpleidingsCluster WestDe divisie Ouderen is een van de divisies van Parnassia en kent drie ambulante afdelingen en één klinisch centrum. Het Klinisch Centrum Ouderen (KCO) is de centrale plaats voor de opleiding klinische geriatrie. Het KCO heeft behalve een unit cognitieve stoornissen ook afdelingen voor stemmingsstoornissen, psychosen, alcoholproblematiek, onverklaarde lichamelijke klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Het KCO heeft 112 bedden waarvan 16 bedden op de unit cognitieve stoornissen.

Opleiding

Met iedere AIOS wordt een individueel opleidingsschema gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met individuele opleidingsdoelen. In principe bestaat de stage uit twee onderdelen, een klinische stage op de unit cognitieve stoornissen en een stage op een psychiatrie unit. Op verzoek is een ambulante stage ook mogelijk. De stages duren een half jaar.

Klinische stage

De AIOS is verantwoordelijk voor maximaal twaalf klinische patiënten. Dit betreft de integrale geriatrische en psychiatrische zorg onder supervisie van klinisch geriater en/of psychiater. Tot de taken van de AIOS geriatrie behoren o.a. intake- en vervolggesprekken met patiënt/familie gericht op diagnostiek en behandeling, aansturen van het multidisciplinaire team en overleg verwijzers/ambulant behandelaren. Het multidisciplinaire team bestaat uit o.a. verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werker. Een neuroloog uit het Haga-ziekenhuis komt wekelijks langs voor consultatie, een internist en huisarts zijn laagdrempelig in te schakelen.

KCO

Er vinden op het KCO ongeveer 800 tot 900 opnames per jaar plaats, waarvan ongeveer 150 op de unit geriatrie. Op het terrein van het KCO ligt tevens verpleeghuis Dorestad, dat zich heeft toegelegd op psychiatrische patiënten die tevens intensieve somatische zorg behoeven. De AIOS kan consulten verrichten in het verpleeghuis.

Ambulante stage

Er is een mogelijkheid voor een ambulante stage op een Parnassia Ambulant Centrum Ouderen (PACO). PACO Noord-West is hierbij de voorkeurslocatie in Den Haag. De taken bestaan uit zowel poliklinische als outreachende diagnostiek en behandeling van patiënten met psychiatrische problematiek inclusief cognitieve stoornissen. De AIOS zal intensief samenwerken met sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en de eerstelijnsgezondheidszorg. Uitgebreide kennismaking met het sociale netwerk voor ouderen in de regio Den Haag behoort tot de aantrekkelijke leerdoelen van deze stage.

Weekindeling

Op de locatie Albardastraat is er elke ochtend om 8.30 uur een algemene overdracht. In het KCO is er op maandag en vrijdag van 12.00 tot 12.30 uur een dagelijkse rapportage. Daarnaast zijn er op de verschillende units wekelijks een uitgebreider multidisciplinair overleg, individuele behandelplanbesprekingen en een beleidsoverleg. Elke AIOS heeft een vaste afspraak van minimaal 1 uur per week met de eigen supervisor.

Wetenschap

Er lopen diverse grote en kleine onderzoekstrajecten. Eigen onderzoek door de AIOS wordt sterk gestimuleerd.

Onderwijs

Onderwijs heeft een verplichtend karakter. Voor de afdelingen betekent dit dat de AIOS wordt vrijgehouden van werkzaamheden gedurende de onderwijstijden. Wekelijks op dinsdagochtend is er eerst patiëntbespreking/intervisie gevolgd door Capita Selecta. Jaarlijks zijn er op maandagmiddag 5 – 6 x een Groot Haags Geriatrie Referaat. Vanuit de opleiding psychiatrie zijn er 2 x per maand op dinsdag tussen de middag wetenschappelijk lunchreferaten. Bij aanvang van de opleidingsstage wordt de AIOS ingedeeld voor de cursussen gespreksvaardigheden en systemisch werken met ouderen.

Opleidingsgroep

De opleidingsgroep bestaat uit de volgende personen:

  • – Henk Kruithof, klinisch geriater en opleider;
  • – Remmo Pameijer, klinisch geriater en beoogd plaatsvervangend opleider (2 dagen per week);
  • – dr. Rob Kok, psychiater en epidemioloog;
  • – dr. King Kho, psychiater;
  • – Martin Schaap, psychiater;
  • – Harm Pieter Spaans, psychiater;
  • – Ad Vrijburg, psychiater en manager.

Informatie

Informatie kunt u inwinnen bij de heer Henk Kruithof via 088-3575252 of h.kruithof@parnassia.nl. Kijk voor meer informatie op ParnassiaBavo Academie.