Erasmus MC

Het Erasmus MC is het grootste en veelzijdigste van de acht universitaire medische centra van Nederland. De drie kerntaken zijn: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De doelstelling van het Erasmus MC is het bereiken van uitmuntende, met toewijding verleende patiëntenzorg, baanbrekend en grensverleggend medisch wetenschappelijk onderzoek en excellent en hoog gewaardeerd medisch onderwijs.

Laagdrempelige begeleiding

Erasmus MC - OCKGDe patiënten van de verpleegafdeling geriatrie hebben primair een somatisch probleem. Tijdens de hele opleiding is er sprake van laagdrempelige begeleiding.
De AIOS wordt op zijn/haar toekomstige rol als klinisch geriater voorbereid door de stages (deels) te combineren.

Stages

De opleiding in het Erasmus MC is een twee jaar durende stage somatische geriatrie. Gedurende deze twee jaar zijn er vier verplichte stages: kliniek, polikliniek, intercollegiale consulten en dagdiagnostisch centrum. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een facultatieve stage neurologie, klinische farmacologie en wetenschappelijk onderzoek.

Klinische stage

Tijdens deze stage komt de AIOS in aanraking met patiënten met acute, complexe problematiek. In aanvang is er een korte inwerkperiode van een paar weken om je bekend te maken met de specifieke patiëntenpopulatie en de gehanteerde benaderingswijzen van de geriatrische patiënt inzake diagnostiek en behandeling. Gedurende de stage is er een actieve participatie in multidisciplinaire patiëntenbesprekingen.

Polikliniekstage

De AIOS ziet patiënten met algemene geriatrische problemen en vooral patiënten met cognitieve stoornissen. Alle patiënten met (verdenking op) cognitieve stoornissen worden structureel besproken tijdens het multidisciplinaire cognitief overleg van het Alzheimer centrum Zuidwest Nederland samen met collegae neurologen, psychiaters, neuroradiologen en neuropsychologen.

Consultenstage

De AIOS komt tijdens deze stage in aanraking met een heterogene populatie uit (bijna) alle specialismen in het ziekenhuis met complexe pathologie en behandeling. Extramurale consulten worden verrichten in verpleeghuizen te Rotterdam.

Dagdiagnostisch centrum

Hier ziet de AIOS patiënten met mobiliteitsstoornissen en (neiging tot) collapsen. Wekelijks worden patiënten perioperatief gescreend. Tijdens deze stage heeft de AIOS de kans om gespecialiseerde diagnostiek te leren, zoals: syncope-workup, kanteltafeltest, sinus carotis massage, echo carotiden, vasculaire assessment en zal hij wekelijks deelnemen aan het multidisciplinaire overleg van het hartteam samen met cardiologen, cardiothoracale chirurgen en anesthesiologen.

Wetenschap

De AIOS wordt in de gelegenheid gesteld mee te werken aan lopend onderzoek. In het Erasmus MC is er een actief wetenschappelijk klimaat met mogelijkheden tot participatie. Er zijn lopende onderzoeken naar cardiometabole veroudering, functionele biomarkers van frailty.

Onderwijs

Het wekelijks cursorische onderwijs is opgebouwd aan de hand van de geriatrische reuzen (gestoorde mobiliteit, stabiliteit en communicatie, psychische stoornissen) en incontinentie) en de EPA’s (Entrustable Professional Activities). Het onderwijs loopt zo goed mogelijk synchroon met de LOAG-dagen. Vijf keer per jaar vindt een refereeravond plaats. De AIOS wordt gestimuleerd om Discipline Overstijgend Onderwijs te volgen en actief deel te nemen aan congressen.

Opleidingsgroep

De opleidingsgroep bestaat uit:

  • – Christian Oudshoorn, opleider;
  • – Rozemarijn van Bruchem-Visser;
  • – Jeannette Goudzwaard, plaatsvervangend opleider;
  • – Francesco Mattace Raso;
  • – Gijsbertus (Bert) Ziere,.

Informatie

Informatie over de opleiding kunt u inwinnen via c.oudshoorn@erasmusmc.nl of j.goudzwaard@erasmusmc.nl.

Adres

Erasmus MC
‘s-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam