Amphia

Het Amphia Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis met een adherentiegebied van meer dan 400.000 mensen. Amphia is lid van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen en heeft een NIAZ- en JCI-accreditatie. Goed onderwijs en wetenschap is één van de missies van het ziekenhuis. Er zijn 15 medische vervolgopleidingen.

Vakgroep Geriatrie

Amphia Ziekenhuis - OCKGDe vakgroep geriatrie streeft er naar een informeel en veilig opleidingsklimaat te scheppen. Iedere vraag moet zonder schroom gesteld kunnen worden. Er is alle ruimte om te kunnen reflecteren op het eigen handelen, het functioneren in teamverband en de contacten met de patiënt/familie.

Amphia

De geriatrie in het Amphia is gesitueerd op de locatie Langendijk. Behalve een afdeling geriatrie met 14 bedden is er een polikliniek en Dag Diagnostisch Centrum. De meeste consulten vinden plaats op de locatie Molengracht. De geriatrie in het Amphia ziekenhuis is onderdeel van het Regionaal Platform Geriatrie en participeert samen met de verpleeghuisartsen in drie geriatrische centra.

Stages

De stages worden modulair opgebouwd. Door de modulaire opbouw is de AIOS in staat zijn kennis steeds verder te verdiepen, de eigen patiënten te volgen en zit er voldoende variëteit in de opleiding.

Klinische stage

De eerste stage zal altijd op de klinische afdeling zijn. De AIOS heeft de afdeling onder zijn/haar hoede en is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, de familie en het verpleegkundige team. In de regel vindt supervisie plaats door twee geriaters. De supervisoren zijn altijd beschikbaar voor alle vragen.

Poliklinische stage en dagdiagnostiek

Daarna start de AIOS naast de klinische werkzaamheden met poliklinische en dagdiagnostische patiëntencontacten.

Consultenstage

In het laatste jaar worden de poliklinische en dagdiagnostische patiëntencontacten uitgebreid. De klinische stage maakt dan plaats voor een consultenstage van drie tot zes maanden. De AIOS gaat ook deelnemen aan de Geriatrische Centra en doet incidenteel consulten in het verpleeghuis.

In de loop van de opleiding gaat de AIOS steeds meer participeren op het gebied van onderwijs, samenwerking, beleid en organisatie. In het laatste jaar wordt duidelijk aandacht besteed aan managementtaken. Het is de bedoeling om meteen vanaf het begin van het assistentschap een wetenschappelijk project te starten.

Opleiding

De opleidingsgroep is betrokken bij de implementatie van het vernieuwde opleidingsplan. De supervisie wordt voortdurend afgesteld op de competenties van de AIOS. Naar mate de opleiding vordert en de competenties toenemen zal de AIOS steeds meer zelfstandig werken. Na twee jaar is de AIOS in staat volledig zelfstandig geriatrische patiënten te behandelen en te voldoen aan eindtermen van de opleiding Geriatrie zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

De AIOS krijgt op regelmatige basis en gestructureerd feedback op zijn functioneren. Elk kwartaal zijn er voortgangsgesprekken met de opleider en wordt het individuele opleidingsplan (IOP) zonodig aangepast.
Tijdens vier jaarlijkse opleidingsvergaderingen is er ruimte voor het inbrengen van verbeterpunten. Amphia-breed vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het opleidingsklimaat.

Onderwijs

Het tweewekelijks cursorisch onderwijs is opgebouwd aan de hand van 10 thema’s en 22 patiëntgebonden kritische problemen uit het vernieuwd opleidingsplan en lopen zo goed mogelijk synchroon met de LOAG’s. De registratie en planning van het cursorisch onderwijs is in te zien. Daarnaast zijn er dagelijks tijdens de overdracht korte onderwijsmomenten van vijf minuten welke worden verzorgd door de AIOS en geriaters.

In samenwerking met de ziekenhuisapotheek is er een gerontofarmacologisch overleg (FTO). Om de zes weken is er een geheugenteambespreking en een wetenschapsoverleg. De AIOS wordt gestimuleerd om Discipline Overstijgend Onderwijs te volgen. Dit wordt zowel in huis door de Amphia Academie georganiseerd als door de Erasmus MC Desiderius School. Deelname van de AIOS aan de LOAG’s en geriatriedagen worden gegarandeerd.

Diensten

De AIOS draait samen met de ANIOS mee in een dienstensysteem op de Langendijk. Dit om de acute zorg voor patiënten te waarborgen. De AIOS doet slechts 3x per jaar een dienstblok mee, de ANIOS vervult de rest van het dienstensysteem.

De opleidingsgroep bestaat uit:

  • – Jonneke Eikelboom, opleider;
  • – Richard de Jonckheere, plaatsvervangend opleider;
  • – Dominique de Lange;
  • – Hanneke Beerens;
  • – Miriam Faes;
  • – Monique Landman.

Informatie

Informatie over de opleiding kunt u inwinnen via: jeikelboom@amphia.nl of rjonckheere@amphia.nl of 076-5952548.

Adres

Amphia Ziekenhuis
Langendijk 75
4819 EV Breda

Website: Amphia Ziekenhuis en afdeling geriatrie.