GGZ-NHN

GGZ-NHN is de organisatie die de gehele kop van Noord-Holland bedient met betrekking tot psychiatrische zorg. GGZ-NHN betreft de regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland en Den Helder, inclusief Texel. Er zijn in totaal 24 teams, die middels huisbezoeken en zo nodig in de 3 opnameklinieken patiënten behandelen. 

 

Er zijn drie GGZ regioteams Frailty, te weten Alkmaar, Den Helder en Hoorn.  Naast deze ambulante afdelingen zijn er  twee klinieken Ouderenpsychiatrie/PMU gericht op Ouderen: West-Friesland (Hoorn) en Noord Kennemerland. De Kliniek Ouderenpsychiatrie/PMU is de centrale plaats voor de opleiding klinische geriatrie. Binnen deze kliniek worden patiënten opgenomen met cognitieve achteruitgang in combinatie met psychiatrische klachten, stemmingsstoornissen, psychosen, alcoholproblematiek, onverklaarde lichamelijke klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Er is zowel een gesloten als open unit. Er zijn 19 bedden.

Opleiding

Er is een samenwerkingsverband met de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, met betrekking tot de opleiding tot klinisch geriater.

Met iedere AIOS wordt een individueel opleidingsschema gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met individuele opleidingsdoelen. In principe bestaat de stage uit twee onderdelen, een klinische stage op kliniek Ouderenpsychiatrie en een ambulante stage bij het ambulante regioteam Frailty in Alkmaar. De ambulante stage wordt geïntegreerd in de klinische stage halverwege het stagejaar. Eigen patiënten vanuit de kliniek kunnen op die manier zelf vervolgd worden. Daarnaast worden consultaties verricht door de ambulante psychiatrie in verzorgings- en verpleeghuizen in de regio. De stage Ouderenpsychiatrie binnen de GGZ-NHN duurt in totaal een jaar. Tijdens dit jaar is een meeloopstage van minimaal twee weken bij onze samenwerkingspartner Stichting Geriant, de organisatie voor ambulante dementiezorg in dezelfde regio, verplicht.

Klinische stage

De AIOS is verantwoordelijk voor maximaal tien klinische patiënten. Dit betreft de integrale geriatrische en psychiatrische zorg onder supervisie van psychiater en klinisch geriater. Tot de taken van de AIOS geriatrie behoren o.a. intake- en vervolggesprekken met patiënt/familie gericht op diagnostiek en behandeling, aansturen van het multidisciplinaire team en overleg verwijzers/ambulant behandelaren. Het multidisciplinaire team bestaat uit o.a. sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeut en activiteitenbegeleider. De klinisch geriater is iedere maandag bij de grote ochtendvisite aanwezig en laagdrempelig de gehele week te benaderen.

Kliniek Ouderenpsychiatrie / PMU

Er vinden op de Kliniek Ouderenpsychiatrie / PMU ongeveer 80 opnames per jaar plaats, met een wisselende opnameduur. Op het terrein van de kliniek zijn tevens de klinieken forensische psychiatrie en volwassenpsychiatrie, alsmede een herstelwerkplaats, gelegen.

Ambulante stage

GGZ Regioteam Frailty Alkmaar is de voorkeurs- en tot dusver erkende locatie voor het volgen van de ambulante stage. Het ambulante en klinische behandelteam hebben een gezamenlijk MDO op dinsdagochtend waarbij optimaal wordt samengewerkt ten gunste van de patiënt. De taken bestaan uit zowel poliklinische als outreachende diagnostiek en behandeling van patiënten met psychiatrische problematiek inclusief cognitieve stoornissen. De AIOS zal intensief samenwerken met sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en waar nodig de eerstelijnsgezondheidszorg. De AIOS verricht tijdens deze stage tevens (tezamen met de ambulante ouderenpsychiater) consulten in verpleeg- en/of verzorgingshuizen op verzoek. Uitgebreide kennismaking met het sociale netwerk voor ouderen in de regio Kop van Noord-Holland behoort tot de aantrekkelijke leerdoelen van deze stage. Dit wordt versterkt door de korte meeloopstage bij Stichting Geriant waar ernstigere vormen van dementie worden behandeld.

Weekindeling

Op de kliniek is er elke ochtend om 8.30 uur een dagelijks rapport, waarbij deze op maandag uitgebreider plaatsvindt in bijzijn van de klinisch geriater. Daarnaast is er een organisatiebrede overdracht waar de aios minimaal 2x per week aansluit van 8.30-9.00uur. Op dinsdag wordt het dagelijks rapport gevolgd door het gezamenlijke MDO met het ambulante Frailty team. Individuele behandelplanbesprekingen vinden regelmatig plaats. Afhankelijk van het opleidingsjaar wordt aangesloten bij het tweewekelijkse psychiateroverleg met alle ouderenpsychiaters van GGZ-NHN. Elke AIOS heeft een vaste afspraak van minimaal 1 uur per week met de supervisor psychiatrie van de kliniek en ten tijde van de ambulante stage ook met de ambulante psychiater. Daarnaast vindt op maandag aansluitend aan het uitgebreide rapport wekelijks 1 uur supervisie van de klinisch geriater plaats.

Wetenschap

Iedere AIOS klinische geriatrie wordt tijdens de stage Ouderenpsychiatrie sterk gestimuleerd een kleine of grotere publicatie te schrijven.

Onderwijs

Onderwijs heeft een verplichtend karakter. Voor de afdeling betekent dit dat de AIOS wordt vrijgehouden van werkzaamheden gedurende de onderwijstijden. Wekelijks op donderdagochtend is er huisonderwijs van 9.00-11.00uur gevolgd door Onderwijs gesprekstechnieken van 11.00-12.00uur. Hier nemen de AIOS(sen) klinische geriatrie en AIOSsen psychiatrie aan deel. Wanneer de eerste- en tweedejaars AIOSsen psychiatrie somatisch onderwijs volgen worden gespreksvaardigheden vervangen door Journalclub voor de AIOS(sen) klinische geriatrie en de ouderejaars AIOSsen psychiatrie. De AIOS(sen) klinische geriatrie nemen wel aan het neurologieonderwijs deel.  Vier keer per jaar is er Psychiaterconferentie waarbij de AIOS verplicht aanwezig wordt geacht.

Opleidingsgroep

De opleidingsgroep bestaat uit de volgende personen:

  • – P.F.J. (Raphael) Schulte, psychiater en hoofd opleider;
  • – Sigrid Wittenberg, klinisch geriater (Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder) en supervisor; een dag per week werkzaam bij GGZ-NHN, vaker bereikbaar.
  • – Frank Himmelmann, psychiater Kliniek Ouderenpsychiatrie NK;
  • – Gaby Cappabianca-Schäfer, psychiater Ambulante Ouderenpsychiatrie, Regioteam Frailty Alkmaar;
  • – Koen Toxopeus, psychiater Ambulante Ouderenpsychiatrie, Regioteam Frailty Alkmaar;
  • – Harrie Martens, ziekenhuisapotheker Noordwest Ziekenhuisgroep.

Bij uitbreiding van de opleidingserkenning voor klinische geriatrie met betrekking tot de locaties Den Helder en Hoorn worden de ouderenpsychiaters in deze regio’s automatisch toegevoegd aan de opleidingsgroep.

Contactpersonen zijn:

Raphael Schulte, 06-10115367 (secretariaat: 06-10162855) of R.Schulte@ggz-nhn.nl (planning en inhoudelijk)

Sigrid Wittenberg, S.Wittenberg@ggz-nhn.nl of 06-10184125 (inhoudelijk)

Kijk voor meer informatie op www.ggz-nhn.nl